เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

ที่ปรึกษา

สมเด็จพระวันรัต
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
พระราชโมลี
พระราชรัตนมุนี
พระชินวงศ์เวที
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อธิบดีกรมการศาสนา