เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

ติดต่อเรา

คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๑๗๓ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๘๗-๗๒๘๔
โทรสาร ๐-๒๗๘๗-๗๐๗๙